Akemi Nitahara (Agência Brasil)

Akemi Nitahara (Agência Brasil)